Seadusandlus

Raamatukogu seadus

21. sajandi raamatukogu

Ulvi ja Viru Kabala raamatukogu põhimäärus

parandatud ja täiendatud

12.02.2007

seoses muudatustega Rahvaraamatukoguseaduse

muutmise seadusega 8.02.2007.a.

I ÜLDSÄTTED

  1. Ulvi ja Viru-Kabala raamatukogud (edaspidi raamatukogud) on Rägavere Valla info- ja kultuuriasutused, mille põhieesmärk on tagada Rägavere valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
  2. Raamatukogud juhinduvad oma tegevuses “Rahvaraamatukogu seaduses” , teistes õigusaktides, käesolevas põhimääruses ning UNESCO rahvaraamatukogude manifestis sätestatust.
  3. Raamatukogud ei ole juriidilised isikud. Raamatukogud on kohaliku omavalitsuse allasutused.
  4. Ulvi raamatukogu asub Rägavere vallas Ulvi külas ja tema postiaadress on 46701 Põlula Lääne-Virumaa

Viru-Kabala raamatukogu asub Rägavere vallas Viru-Kabala külas ja tema postiaadress on 4670 Põlula Lääne-Virumaa.

II RAAMATUKOGUDE TEGEVUS

5. Põhieesmärgi saavutamiseks raamatukogud

5.1 komplekteerivad kogu trükiste, auviste(spetsiaalseadmete abil kuulmis ja nägemismeeltega tajutavad info kandjad) ning teiste teavikutega (edaspidi teavikud) ja korraldavad nende säilitamist;

5.2 tagavad oma kasutuses oleva informatsiooni ja kogude kättesaadavuse, kasutades selleks kõiki oma infotehnoloogilisi võimalusi ja arendades teenuseid.

5.3 töötlevad raamatukokku saabunud väljaanded ning koostavad nende kasutamiseks vajalikud infosüsteemid.

5.4 tagavad Rägavere valda käsitlevate ning Rägavere valla kohta informatsiooni sisaldavate teavikute komplekteerimise, alalise säilitamise ja üldkättesaadavaks tegemise;

5.5 avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse  asutuste veebilehtedele saamiseks;

5.6 teevad koostööd teiste raamatukogudega.

6. Raamatukogude teenuse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused määratakse kindlaks Rägavere vallavolikogu otsusega kinnitatavas “Ulvi raamatukogu kasutamise eeskirjad” ja “Viru-Kabala raamatukogu kasutamise eeskirjas”

III RAAMATUKOGUDE JUHTIMINE

7. Rägavere valla haldusterritooriumil raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks moodustab Rägavere vallavolikogu viieliikmelise Rägavere valla raamatukogude nõukogu (edaspidi nõukogu). Nõukogu liikmed nimetatakse kolmeks aastaks.

8. Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kakskorda aastas.

9. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt 3 liiget. Nõukogu otsused võetakse vastu istungist osavõtvate nõukogu liikmete häälteenamusega.

10.  Nõukogu arutab, annab hinnanguid ja võtab vastu otsuseid kõikides küsimustes, mida nõukogu liikmed, Rägavere vallavolikogu, Rägavere vallavanem, Rägavere vallavalitsus või raamatukogude direktorid on nõukogule seisukohavõtmiseks esitanud.

11.  Nõukogu istungitest võtavad sõnaõigusega osa raamatukogude direktorid. Tööd nõukogu liikmena ei tasustata.

[RT I 2007, 19, 93 – jõust. 1.05.2007] 

12.  Raamatukogu tööd juhib direktor.

13.  Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi korra kehtestab Rägavere vallavalitsus

14.  Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem. Direktoriga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu tööleping.

15.  Ulvi raamatukogu direktoril ( teeninduspiirkonnas üle 500 elaniku) peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

16.  Viru-Kabala raamatukogu (teeninduspiirkonnas on kuni 500 elanikku) direktoril peab olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste.

17.  Enne 2007.aasta 1.maid juhatajatega sõlmitud töölepingud jäävad kehtima ja neid saab lõpetada üksnes Eesti Vabariigi töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

18.  Enne 2007.aasta 1.maid ametis olevatele juhatajatele kohalduvad enne 2007.aasta 1. maid kehtestatud haridus- ja kutsenõuded.

19.  Raamatukogu direktor (juhataja) täidab “Rahvaraamatukogu seadusest”, Rägavere vallavolikogu ja Rägavere vallavalitsuse otsustest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid, sealhulgas

19.1  esindab raamatukogu ja tegutseb raamatukogu nimel;

19.2   käsutab raamatukogu vara ja rahalisi vahendeid kooskõlas seadusega, Rägavere  vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustega ning kinnitatud eelarvega;

19.3    peab raamatukogutöö arvestust ja esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

IV VARA JA FINANTSEERIMINE

20.  Raamatukogud valdavad, kasutavad ja käsutavad Rägavere valla vara “Rahvaraamatukogu seaduse” alusel käesoleva põhimäärusega seatud eesmärkide täitmiseks, vastavalt Rägavere valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korras sätestatule.

21.  Raamatukogu valduses olev valla vara kajastub raamatukogu bilansis.

22.  Raamatukogusid finantseeritakse Rägavere valla eelarvest, annetustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

23.  Raamatukogude eelarved kinnitab Rägavere vallavolikogu vastavalt “Rägavere valla eelarve koostamise täitmise korras” sätestatule.

24.  Raamatukogude finantsmajandusliku tegevuse revideerimist korraldab Rägavere vallavalitsus ja Rägavere vallavolikogu revisjonikomisjon.

V RAAMATUKOGU TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE.

25.  Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab Rägavere vallavolikogu.

26.  Raamatukogu ümderkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Rägavere vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enna kavandatavat tähtaega.

27.  Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamist, lõpetamist korraldab vallavalitsus.

http://ulvilibrary.onepagefree.com/files/ULVI AVALIKU INTENETIPUNKTI SISEKORRAEESKIRI.doc