Kasutamiseeskiri

ULVI RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

§ 1 Üldsätted

(1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Ulvi raamatukogu teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused.

(2) Ulvi raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks.

(3) Ulvi raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine.

(4) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(5) Raamatukogu on avatud viis päeva nädalas. Lahtiolekuajad määrab raamatukogu direktor ja kinnitab Rägavere vallavalitsus.

(6) Raamatukogusse on keelatud tuua loomi, relvi ja kergesti süttivaid aineid.

(7) Raamatukogu külastajad peavad säilitama vaikust ja korda. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.

(8) Raamatukogus on keelatud suitsetamine ja söömine.

(9) Raamatukogu töötajal on õigus nõuda külastajate, kes ei täida käesoleva eeskirja punkte 5 6 ja 7, raamatukogust lahkumist.

  • Laenutamine toimub ID kaardi esitemisel. Koolilastel õpilaspileti esitamisel


§ 3 Teavikute kasutamise kord

(16) Teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine on tasuta.

(17) Teavikut kojulaenutamisel saab lugeja sedeli laenutatud teavikute nimekirjaga ja teavikute tagastamistähtajaga. Lugeja vastutab laenutatud teaviku eest, kuni see on tagastatud raamatukogutöötajale.

(18) Koju ei laenutata teatmeteoseid ja ajalehti.

(19) Lugejalt, kelle elukoht ei ole Rägavere valla teritooriumil võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist. Tagatise suuruseks on laenutatava teaviku maksumus. Lugeja poolt makstud tagatis kuulub kohe tagasimaksmisele teaviku tagastamisel raamatukogule.

(20) Koju laenutavate teavikute maksimumarvu määrab raamatukogu direktor. Tagastamistähtaeg on 22 ööpäeva. Enne tähtaja saabumist on lugejal õigus taotleda tähtaja pikendamist. Tagastamistähtaega pikendatakse juhul, kui mõni teine lugeja pole avaldanud soovi kasutada laenatud teavikut.

(21) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks tasub ta tagastamisel viivitustasu. Viivitustasu suurus on 0,02 senti iga viivitatud päeva eest 

(22) Viivise arvutab raamatukoguprogramm URRAM

(23) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga. Kui asendamineei ole võimalik, hüvitab ta teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses. 

(24) Isikult, kes ei täida nimetatud kohustusi , võetakse ära raamatukogu kasutamise õigus üheks aastaks.

(25) Raamatukogu töötaja annab lugejale tähtaja punktides 20 ja 21 nimetatud summade tasumiseks. 

(27) Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

§ 4 Täiendavad teenused

(28) Raamatukogu teeninduspiirkonna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

(29) Lugejal on õigus registreerida ennast teda huvitava, ent teise isiku kasutuses oleva teaviku laenutamiseks järjekorda. Kui lugeja ei kasuta talle teatatud tähtajajooksul oma laenutusõigust, antakse teavik järgmisele soovijale.

(30) Raamatukogus puuduvaid teavikuid või nende koopiaid on võimalik lugeja kulul tellida raamatukogudevahelise laenutuse teel teistest raamatukogudest.


 

Raamatukogus on võimalik skanneerida, teha väljaprinti, paljundada paljundusmasinal, kasutada kolme arvutit (kahel neist ID kaardi lugeja)