Vinni valla raamatukogude kasutamise eeskiri

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Vinni valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused.

(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus ja kohapeal kasutamine ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu. Põhiteenused on tasuta.

(3) Eriteenuste täpse loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Vinni Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

§ 2. Lugejaks registreerimine ja ümberregistreerimine

(1) Lugejaks registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis ühel korral isikut tõendava dokumendi alusel.

(2) Lapsed kuni 16. eluaastani (k a) registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.

(3) Raamatukogu lugejaid arvestatakse arvuliselt ja lugejarühmade järgi. Raamatukogul on järgmised lugejarühmad:

1) lapsed, mille alljaotised on koolieelikud ja kuni kuueteistaastased õpilased;

2) täiskasvanud, mille alljaotised on gümnaasiumiõpilased, kutseõppeasutuste õpilased, üliõpilased, täiskasvanud, pensionärid ja erilugejad.

(4) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:

1) nimi;

2) elukoht (postiaadress);

3) telefon;

4) e-posti aadress;

5) isikukood.

 (5) Lugeja kinnitab registreerimisavaldusel allkirjaga, et nõustub täitma Vinni valla raamatukogude kasutamise eeskirja.

(6) Registreeritud lugejale väljastatakse lugejapilet. Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaart) olemasolul lugejapiletit ei väljastata ja teavikute kojulaenutus toimub ID-kaardi alusel. Kooliõpilastel ka õpilaspileti alusel.

(7) Teavikute laenutamiseks peab kaasas olema lugejapilet, õpilaspilet või ID-kaart. Lugejapilet on nimeline, seda tohib kasutada ainult pileti omanik. Lugeja võib lihtkirjaliku volitusega volitada teist isikut tema nimele teavikuid laenutama.

(8) Lugejaandmete ajakohasuse eest vastutab lugeja.

(9) Registreeritud lugejate andmed kantakse raamatukogude elektroonilisse infosüsteemi. Andmeid kasutatakse:

1) lugeja isiku tuvastamiseks;

2) teenuste osutamiseks;

3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

(10) Lugejate andmed on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

(11) Lugejate ümberregistreerimist ja lugejaandmete kontrolli teostatakse kord aastas.

§ 3. Kojulaenutus ja kohalkasutus

(1) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Teavikuid koju laenutada on õigus registreeritud lugejal, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

(2) Lugeja võib üldjuhul laenutada koju kuni 15 teavikut.

(3) Raamatuid ja auviseid laenutatakse koju 21 kalendripäevaks, ajakirju 7 kalendripäevaks. Koju laenutatakse ainult laenutuslitsentsiga auviseid ning helisalvestisi, mille levitamise algusest Eestis on möödunud neli kuud. Ajakirjade ainueksemplaride viimast numbrit koju ei laenutata. Nõudluse puudumisel võib laenutusaega pikendada kuni 15 korda.

(4) Laenutusaega ei pikendata, kui viivisevõlgnevus on 3 eurot ja rohkem.

(5) Suure nõudlusega teavikuid on raamatukogul õigus määrata ajutiselt kohalkasutatavateks või laenutada neid lühemaks ajaks ilma laenutusaja pikendamise võimaluseta.

(6) Teatmeteoste ainueksemplare ning sisult või hinnalt väga väärtuslikke teavikuid on raamatukogul õigus määrata kohalkasutatavateks.

(7) Lugejal on võimalus registreerida end teavikute laenutamiseks järjekorda.

(8) Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat e-posti või telefoni teel. Teavikut hoitakse lugejale 3 tööpäeva.

(9) Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

(10) Vinni valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse Vinni valla piires.

§ 4. Lugeja kohustused

(1) Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

(2) Lugejal on soovitav kontrollida teaviku seisukorda teaviku laenutamisel. Kui lugeja on saanud oma kasutusse eelnevalt rikutud teaviku, tuleb teavitada raamatukogu töötajat.

(3) Raamatukogust laenutatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt või pikendada laenutusaega.

(4) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest. Viivise määra kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

(5) Raamatukogu direktoril on õigus määrata periood, mille jooksul saab teavikuid tagastada viivisevabalt.

(6) Tagastustähtaja ületamisest teatab raamatukogu lugejale meeldetuletusega e-posti, telefoni või kirja teel.

(7) Teaviku rikkumise, kaotamise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama raamatukogu poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 4 eurot juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta. Teaviku samaväärsuse või hinna määrab raamatukogu direktor.

(8) Lugejalt, kes ei ole lõikes 7 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

(9) Raamatukogu annab lugejale tähtaja lõigetes 4 ja 7 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse siis, kui ettekirjutust ei täideta.

Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Vallavalitsus võib nimetatud pädevuse anda raamatukogule. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

(10) Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud lõikes 9 sätestatud korras menetlus, kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.

§ 5. Avaliku internetipunkti kasutamine

(1) Avalik internetipunkt on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtioleku aegadel.

(2) Internetipunkti kasutamise tingimused kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga ja need avalikustatakse internetipunktis ning valla ja  raamatukogu koduleheküljel.

(3) Internetipunkti kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada internetipunkti kasutamise keeld.

§ 6. Raamatukogu kodukord

(1) Raamatukogu kodukorra kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

(2) Raamatukogu kodukord sätestab külastajate käitumisreeglid ning selle täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

(3) Raamatukogu kodukord paigutatakse avalikku, külastajatele nähtavasse kohta ning avaldatakse valla ja raamatukogu kodulehel.

§ 7.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse:

1) Vinni Vallavolikogu 23.03.2006 määruse nr 11 „Kadila, Viru-Jaagupi, Roela, Tudu Rahvaraamatukogude kasutamise eeskirjade kinnitamine“;

2) Rägavere Vallavolikogu 21.02.2008 määrus nr 63 „Ulvi Raamatukogu kasutamise eeskirjade

kehtestamine";

3) Laekvere Vallavolikogu 18.03.2010 määrus nr 7 „Laekvere valla raamatukogude kasutamise eeskiri“.